Avaleht
Uudised
Tutvustus
Põhikiri 
Vedaja eetikakoodeks 
Liikmed
Sotsiaalsuhted
Seadusandlus
Kontakt
Koostööpartnerid
Autojuhi ametikoolitus

 

Akadeemia tee 20
12611 Tallinn

Telefon: 641 2511
Faks: 641 2523
al@autoettevoteteliit.ee

 

Tutvustus

Mis on Autoettevõtete Liit ja kes sinna kuuluvad?

2017. aasta 12. märtsil oma 27. sünnipäeva tähistanud MTÜ Autoettevõtete Liit on üleriigiline ühendus, mis vabatahtlikkuse alusel ühendab erinevaid veonduse valdkonnaga seotud ettevõtjaid.

Meie liikmeskond koosneb peamiselt sõitjate-, veose-, ja taksoveoga tegelevatest ettevõtetest. Lisaks nendele kuuluvad Autoettevõtete Liitu ka muud transpordi valdkonnaga otseselt seotud äriettevõtted, s.h. auto- ja bussijuhtide transpordikoolitust teostavad ettevõtjad. Valdkondlikult on moodustatud sõitjateveo, veoseveo ning koolituse osakond. Kitsamate erialaste küsimuste paremaks lahendamiseks tegutsevad osakondades erinevad töösektsioonid.

Missugused on Autoettevõtete Liidu eesmärgid?

Kakskümmend viis aastat on liit tegelenud transpordituru arendamise ja vedajatele avaramate võimaluste loomisega.Üheks oluliseks eesmärgiks on jagada oma liikmetele vajalikku ja operatiivset informatsiooni transpordisektoris toimuva kohta. Tähtis ei ole ainult sõiduki omamine ning sellega teenuse pakkumine, vaid oluline on ka mõista, kuidas turg toimib. Paljalt innukusest konkurentsis ellu jäämiseks ei piisa. Ettevõtjad peavad kiiresti muutuvas turusituatsioonis ellujäämiseks olema valmis ümberkorraldusteks ja uute teadmiste omandamiseks.

Liidu rolliks on teatud eetiliste väärtuste kujundamine ja hoidmine ning nende väärtuste veoturule edasi kandmine. Turul toimuvaid protsesse mõjutada ja häid tavasid juurutada on võimalik liikmete kaasabil toimiva koostöövõrgustiku kaudu. Liidu roll on olla teerajaja ja kitsaskohtade märkaja sektoris, lahenduste pakkuja ja vedajate hääle kuuldavaks tegija.


Teeme koostööd ametkondadega, et luua paremad võimalused neile, kes pakuvad ausal konkurentsil põhinevat kvaliteetset transporditeenust ja loovad sektorile positiivse maine. Anname endast parima, et muuta kuuldavaks vedajate seisukohad. Oma töös lähtume esmajärjekorras liikmete huvidest, arvestades eelkõige nende vajadustega. Liidule on võrdselt oluline iga liikme arvamus, sõltumata sellest, kui suur või väike ta on. 


Mida on Autoettevõtete Liit saavutanud?
     
 
 

Liit on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti, Tööinspektsiooni, Riigimetsa Majandamise Keskuse, teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusasutuste ning transpordieriala koolitusasutuste koostööpartner. Oleme ekspertidena kaasatud mitmetesse komisjonidesse ja töörühmadesse. 

Osaleme Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures tegutseva autokaubaveo komisjoni ja Maanteeameti sõitjateveo komisjoni töös. Meie esindaja on kaasatud Vabariigi Valitsuse juures tegutseva liikluskomisjoni koosseisu. Liit osaleb erinevatest ekspertidest koosneva Liiklusasjatundjate ümarlaua töös. Autoettevõtete Liidul on koostöölepe Maksu- ja Tolliametiga, et tõhustada meetmeid ebaterve konkurentsi tõkestamiseks ja maksukäitumise parandamiseks transpordisektoris. 

Meie arvates on tähtis, et erinevate sektorite ettevõtjaid esindavad organistasioonid paneksid seljad kokku, leiaksid ühisosa ja otsiksid koostöös probleemidele lahendusi. Häid kogemusi on on meil piisavalt olemas.
Positiivseks näiteks ühise tegevuse tulemuslikkusest on ümarpalgi vedu aastaringselt 52 tonniga. Autoettevõtete Liidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Erametsaliidu aastatepikkune koostöö vedude efektiivsemaks muutmiseks murdis lõpuks avaliku sektori vastupanu.

 

Osaleme erinevates koostööprojektides, et tõsta liiklusturvalisust professionaalses transpordis ja liikluses tervikuna. Aastaid on AL olnud eestvedaja bussi- ja veoettevõtetele korraldatavate infopäevade läbiviimisel. Kutselistele autojuhtidele rakendatavate töö- ja puhkeaja nõuete paremaks selgitamiseks andsime koos politseiga välja sellekohased trükised nii eesti kui vene keeles. 

Oluline on info ja praktiliste kogemuste vahetamine teiste sarnaste erialaliitudega nii Eestis kui välismaal. Eriti tulemuslik on olnud koostöö Ülemaailmse Ühistranspordi Assotsiatsiooni (UITP) ja Põhjamaade bussiettevõtjaid ühendava organisatsiooniga. Erialast koostööd tehakse Läti Bussivedajate Assotsiatsiooni (LPPA) ja Leedu Maantevedajate Assotsiatsiooni "Linava" sõitjateveo osakonnaga.

Väärtustame sotsiaalset vastutustunnet. Autoettevõtete Liit kui tööandjate ühendus sõlmib ainsana transpordisektoris üldtöökokkuleppeid töövõtjate, auto- ja bussijuhtide esindaja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühinguga.   

Perioodil 2001 - 2012 täitis Autoettevõtete Liit riigi haldusülesannet, andes riigisisese tasulise autoveo tegevuslube ja sõidukikaarte.

Autoettevõtete Liit on transpordi valdkonna usaldusväärne koostööpartner. Meie arvamust peetakse oluliseks ja sellega arvestatakse.